TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
DERNEK TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLERDERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Ad
Madde 1 – Derneğin adı, TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ’dir.
Derneğin adının kısaltılmış şekli “TGÜB” dür.
Aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılmıştır.

Merkez:
Madde 2 – Derneğin Merkezi (İSTANBUL)’dadır. şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI ve ÇALIİMA KONULARI
Amaç:
Madde 3 – Derneğin amacı, ülke sınırları içinde Türk Standartlarına uygun olarak üretilen gazbeton (genleştirilmiş ve buharla sertleştirilmiş hafif beton) yapı malzemesi ve yapı elemanlarının kullanımının yaygınlaştırılması, yapı kalitesinin yükseltilmesi ve buna yönelik kamu yararının sağlanması için:
3.1 Gazbeton yapı malzemesi ve elemanlarını üreten ve Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı kuruluşları, bir çatı altında toplayarak üreticilerin ortak sorunlarına çözüm aramak, aralarında teknik eşgüdüm kurmak,
3.2 Üyelerinin sosyal ve kültürel haklarını koruyup geliştirmek,
3.3 Üyelerine teknik ve mesleki konularda yol göstermek,
3.4 Gazbeton sektörünün mesleki ahlak, yasalar ve yönetmeliklere uygun biçimde verimli olarak gelişmesine çalışmak,
3.5 Ürün kalitesinin düşmesini önlemek ve engellemek için iç denetim mekanizmasını kurmaktır.

Çalışma Konuları
Madde 4 – Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gazbeton üretimi alanında çalışan üyelerinin yararına aşağıda belirtilen etkinlikleri yapar:
4.1 Endüstrileşmiş ve gelişmiş ülkelerdeki gazbeton ile ilgili teknik gelişmeleri yakından izler. Bunlardan gazbeton üreticilerinin bilgi edinme ve yararlanma olanaklarını sağlar.
4.2 Bilimsel, mesleki öğretim kurumları ve benzeri kuruluşların bu alandaki çalışmalarını mümkün olabilecek her türlü yardım ve desteklemeleri ile özendirir. Bunların verimli sonuçlarından yararlanılmasına öncülük eder.
4.3 Gazbetonla ilgili mal ve hizmet üretimlerinin çevre ve insan sağlığı ve güvenliği yönünden normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapar.
4.4 Bu alandaki mevcut üretim metotlarının geliştirilmesi, standartlaştırılması ve ülke açısından yararlı görülen yeni ürünlerin desteklenmesi için çalışmalar yapar.
4.5 Gazbeton üreticilerinin etkinlikleri ile ilgili sorunların çözümlenmesine yardımcı olur. Gerekirse bir eşgüdüm ve temsil organı olarak yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.
4.6 Üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirecek seminerler, kongreler gibi teknik ve bilimsel çalışmalar ile sosyal toplantılar düzenler.
4.7 Gazbeton üreticilerinin yapacakları ihracat ile dış ülkelerde üstlenecekleri taahhüt işlerine ilişkin olarak ortaklaşa yürütecekleri teknik ve ekonomik çalışmalarında koordinatörlük yapabilir, bu yolda gerek duyulabilecek ekonomik kuruluşların oluşturulmasına yardımcı olur.
4.8 Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir, bilgi alışverişinde bulunabilir. Yurt dışındaki benzer amaçlı birlik ve kuruluşlara üye olabilir.
4.9 Gazbeton üreticilerinin ve ürünün yeterli derecede tanınmasını sağlayıcı etkinlikler ve gerekirse eğitici, öğretici yayınlar yapar.
4.10 Gazbeton ürünlerin projeci ve uygulayıcılar tarafından tekniğe uygun kullanımını sağlamak üzere tanıtım ve eğitim etkinliklerinde bulunur.
4.11 Üyelerinden, piyasa ve diğer kuruluşlardan sağlayacağı istatistikî bilgileri değerlendirerek sonuçlarını üyelerine duyurur.
4.12 Lokal açabilir.
4.13 Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba gösterir.
4.14 Gazbeton üretiminde ürün kalitesinin sağlanması için kalite güvence sisteminin ve bu sistemin çalışması için bir denetim mekanizmasının kurulmasını gerçekleştirmeye çalışır.
4.15 Üyelerinin mensup olduğu kuruluşlar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, taraflar istekte bulunduğu takdirde hakemlik görevini üstlenir.
Dernek, tüm bu etkinlik ve çalışmalarını üyelerine ve mensup oldukları kuruluşlara karşı tarafsızca, genel ve eşit biçimde yürütür. Ortak yararlara aykırı veya tekil yararlar doğrultusunda bir etkinlikte bulunmaz.

KURUCULAR:
Madde 5 –

Adı SoyadıDoğum yeri-TarihiMesleğiİkametgâhıTabiyeti
Bülent Demirenİstanbul, 08.12.1923İnş. Y.Müh.Cemil Topuzlu Cad. No:23 Caddebostan/ İstanbulT.C.
F.Fethi Hinginarİstanbul, 01.09.1946EkonomistYeşilbahar Sk. No:50 D:2 Çiftehavuzlar/ İstanbulT.C.
Nabi Özdemirİzmir, 31.10.1948Kimya Y.Müh.Emanet Sok. No:6/1, Bostancı/ İstanbulT.C.
Taha AksoyHorasan, 20.07.1947İnş. Y.Müh.771. Sok. No:16/7 Karşıyaka/ İzmirT.C.
Salim PoyrazKızılcaali, 15.09.1951Mak. Müh.1851/10 Sok. No:6/6 Karşıyaka/ İzmirT.C.
M. Erkan YılmazAydın, 12.11.1950İnş. Y.Müh.52/71 Sok. No:27/10 İzmirT.C.
M.Faik HamidiMardin, 27.10.1932Sanayiciİehidiye Mah. 262 Günaydın Sok. No:3, MardinT.C.
M. şenel EmanetoğluGörele, 07.11.1939Y.MimarAyten Sk. No:8 Mebusevleri/ AnkaraT.C.
Bekir AçıkgözÜrgüp, 30.01.1953Kimya Y.Müh.Ayten Sk. No:8 Mebusevleri/ AnkaraT.C.


ÜYELİK
Üyelik Türleri
Madde 6 – Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
6.1 Asıl Üyelik:
6.1.1. İirketleri Temsil Eden Tüzel Kişi Üyeliği:
Derneğin amacını ve tüzüğünü benimseyen ve derneğe üye olmak için yasal bir engeli bulunmayan, TS koşulları ve kalitesine uygun olarak gazbeton üreten bir tesise sahip ve Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirketler, tüzel kişiler olarak, Derneğe asıl üye olmak hususundaki isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu istek, başvurunun yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde karara bağlanır. Bir gazbeton üretim tesisi yatırımına başlamış tüzel kişiliğin üyeliklerinin şekil ve koşulları ise Yönetim Kurulunca ayrıca tespit edilir. İirket Tüzel kişiler, dernekte kendilerini temsil etmek üzere bir temsilci belirlemek ve bu temsilcinin ismini tüzel kişilik üyelik isteği ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.
6.1.2. Gerçek Kişi Üyeliği:
Üye olan tüzel kişi şirketler, gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak ve tüzel kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, içlerinden biri tüzel kişi üye temsilcisi olmak şartıyla, aşağıda belirtilen yöntemle hesaplanarak bulunacak sayıda gerçek kişiyi tespit ederek, Derneğe gerçek kişi üye olarak önerirler. İirket tüzel kişilerin önerecekleri gerçek üye kişi sayısı, şirketlerin yıllık üretim kapasitesine göre belirlenir. Buna göre, şirketin yıllık üretim kapasitesi dâhilindeki her 200.000 m3 için bir gerçek kişi üye belirlenir. 200.000 m3’ün katlarından artan miktar olması ve bu miktarın 100.000 m3 ve üstünde kalması halinde, bir gerçek kişi üye daha belirlenerek, şirketin gerçek kişi üye sayısına eklenir.
6.2 Onursal Üyelik: Derneğin amacına uygun çalışmalara önemli katkıda bulunan kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.
Bu üyeler, aidat yükümlülüğü taşımaz, Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Dernek organlarında görev alamazlar. Ancak, tüzüğün asıl üye temsilcilerine tanıdığı diğer tüm haklardan yararlanabilirler.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 7 – Üyeler, Derneğe karşı tüzükte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Üyelerin sorunları, Derneğin amacı doğrultusunda değerlendirilir ve çözüme kavuşturur.
Üyelerin tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur.
Dernek yetkili organlarının, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı girişimlerini benimsemek, desteklemek ve gereklerini yerine getirmek de üyelerin yükümlülükleri arasındadır.
Ayrıca, üyeler amacına uygun çalışmalarda kullanmak üzere yetkili organlarca istenen ve üyeler ile ilgili olan istatistikî bilgi ve numuneleri zamanında Birliğe vermek, aidat ödemelerini geciktirmeden yapmak zorundadırlar.
Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyenin, tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 8 – Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 9 – Üyelikten çıkarılma, Derneğin amaçlarına karşı ve/ veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, tüzüğün üyelere yüklediği yükümlülüklerin, zorunlu bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi halinde, ilgili üyenin yazılı savunması alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Yönetim Kurulunun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını yazılı olarak vermeyenler, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanların ilk Genel Kurul nezdinde itiraz hakları saklıdır.
İirket Tüzel Kişiyi temsil eden üye ya da gerçek kişi üye olarak bildirilen kişinin, şirketteki görevi sona ererse, üyelikten çıkarılmış sayılır.

DERNEK GELİRLERİ
Gelir kaynakları ve aidat miktarları
Madde 10 – Derneğin gelir kaynakları,
10.1 Üye aidatı,
10.2 Dernekçe yerine getirilen mesleki ve sosyal hizmet karşılıkları,
10.3 Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
10.4 Sair yasal gelirler ile yardım ve bağışlardan ibarettir.
10.5 Üye aidatı, tüzel üye şirketin yıllık üretim kapasitesi dâhilindeki her 100.000 m3 için 1.100 TL alınarak hesaplanır. 100.000 m3’ün katlarından artan miktar olması ve bu miktarın 50.000 m3 ve üstünde kalması halinde, 1.100 TL daha aidata eklenir. Bu miktar, tüzel üye şirketin ödemesi gereken aylık aidatı gösterir. Gerçek üye kişilerden ayrıca aidat alınmaz. Üye aidatları, her Genel Kurul toplantısında o yıla ait olmak üzere belirlenir.
10.6 Dernek tüzel kişilik üyeliğine giriş aidatı 7.500.- TL’dir, gerçek üye kişilerden ayrıca bu bedel alınmaz. Giriş aidatları, her Genel Kurul toplantısında o yıla ait olmak üzere belirlenir.

İKİNCİ KISIM: DERNEK ORGANLARI
GENEL KURUL
Oluşumu
Madde 11 – Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşur.

Genel kurul toplantıları, çağrı ve toplantı usulleri
Madde 12 - Genel kurul;
a) Yılda bir kez Nisan ayı içinde,
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı usulü
12.1 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, dernek web sitesinde ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü
12.2 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üye temsilcilerinin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üyeler oylarını şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
12.3 Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
12.4 Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluğun bulunduğu bir tutanakla tespit edilir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere divanı oluşturacak bir başkan ve bir başkan vekili ile yeteri kadar yazman açık oylama ile seçilir.
Toplantı, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından yönetilir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü Başkanca belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 14. madde hükmü saklıdır. Yasa ve tüzüğün gösterdiği özel durumlar dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu Genel Kurul kararlarının bir örneğini bütün üyelere gönderir.
Genel Kurul toplantılarında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların da gündeme alınması zorunludur.

Görev ve Yetkileri
Madde 13 – Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
13.1 Derneğin çalışmalarına, bütçe ve hesaplarına göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını incelemek ve bu kuralların ibraları hakkında karar vermek,
13.2 Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan üye sayısını belirlemek ve Dernek organlarını seçmek,
13.3 Yönetim Kuruluna çalışmaları konusunda direktif vermek,
13.4 Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu görevden almak ve gerektiğinde haklarında yasal kovuşturma yapılmasına karar vermek,
13.5 Taşınmaz mal alım ve satışları hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
13.6 Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
13.7 Dernek tüzüğünü değiştirmek,
13.8 Derneğin federasyonlara katılması, ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt içi ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar almak,
13.9 Derneğin feshine karar vermek,
13.10 Tüzüğün 12. 4 fıkrası uyarınca üyelerce görüşülmesi istenen Derneğin amaç ve çalışma alanına giren konuları görüşerek karar almak.

YÖNETİM KURULU
Oluşumu
Madde 14 – Yönetim Kurulunun oluşumu aşağıda belirtilmiştir:
14.1 Yönetim Kurulu 5(beş) asıl, 5(beş) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu görev süresi iki yıldır.
14.2 Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak bir yıl içinde arka arkaya üç kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
14.3 Dernek tüzel kişi üye temsilciliği sona eren kişi, yönetim kurulu üyesi ise Yönetim Kurulu kararıyla, yönetim kurulu üyeliği de sona erer.
14.4 Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler Yönetim Kurulunda göreve çağrılır.

İş bölümü
Madde 15 – Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini takip eden 3 gün içinde kendi aralarında bir Başkan, bir Yazman ve bir Sayman seçerler.
Yönetim Kurulu toplantıları normal olarak 3 ayda bir yapılır.
Ancak Başkanın veya 2 Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu adına Derneği Başkan temsil eder.

Görevleri
Madde 16 – Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
16.1 Yasalar ve Dernek Tüzüğüne uygun şekilde etkinlik göstererek Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

16.2 Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunmak, onaylandıktan sonra bu çerçevede uygulamayı yürütmek,
16.3 Derneği resmi makamlara, üyelere ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, gerektiğinde bu hususta kendi üye temsilcilerinin bir veya birkaçına veya Genel Sekretere yetki vermek,
16.4 Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilen veya Yönetim Kurulu üyelerince önerilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak,
16.5 Her takvim yılı sonu itibariyle Derneğin tüm varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarmak; bu envantere dayalı bilanço ve gelir – gider çizelgeleri ile yıllık çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
16.6 Yasalara ve Tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi gözetimi altında Dernek görevlilerine tutturmak,
16.7 Genel Kurulu toplantıya çağırma kararlarını almak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı için gerekli işlemleri tamamlamak,
16.8 Yasaların tanıdığı imkânlara dayalı olarak Genel Kurulca alınan kararların verdiği yetki çerçevesi içinde gayrimenkul edinmek, kullanmak ve gerektiğinde satmak,
16.9 Derneğin işlemlerini yürütmek üzere tayin edeceği bir Genel Sekreter ile ona bağlı çalışan teşkilatın faaliyet tarzını, yetkilerini ve denetimini belirleyen usulleri vazetmek,
16.10 Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması
Madde 17 – Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin de görev almasına rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerin birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU
Oluşumu ve Görevleri:
Madde 18 – Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden teşekkül eder.
Bir yılı geçmeyen aralıklarla Derneğin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini denetler.
Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunarlar.
Denetleme Kurulunun görev süresi iki yıldır.
Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak Denetleme Kurulunun isteyecekleri her türlü bilgiyi vermeye, Dernek hesap ve defterleri ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur.


GENEL SEKRETERLİK
Atanması ve Görevleri
Madde 19 – Yönetim Kurulunca atanan Genel Sekreter, yürürlükteki mevzuat, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Dernek çalışmalarını yürütür. Derneğin tüm çalışanları, Genel Sekretere bağlı olarak çalışırlar.
Genel Sekreterin yetkileri Dernek Yönetim Kurulunca tespit olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Defterler
Madde 20 – Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Değiştirilmesi ve Bazı Kararların Nisabı
Madde 21 – Tüzük Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Ancak Tüzüğün değiştirilmesine ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin Feshi
Madde 22 – Derneğin feshi 5253 sayılı Dernekler kanununun hükümlerine uygun şekilde her zaman mümkündür.
Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyeti üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Heyet tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile nakdi ve gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen yerlere devreder. Heyet bu devir işlemine ait düzenlediği evrak ile birlikte fesih keyfiyetini mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
Derneğin infisahı ile kapatılması veya faaliyetten alınması durumlarında ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

Dernekler Kanunu Hükümlerinin Uygulanması
Madde 23 – Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Derneğin Üyelerce Denetlenmesi
Madde 24 – Üyeler her zaman, Yönetim Kuruluna münferiden ve yazılı olarak başvuruda bulunarak Dernek çalışanları hakkında kendilerine açıklama yapılmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu şekilde başvuruları en geç 30 gün içinde yazılı olarak yanıtlar.
Yönetim Kuruluna başvurusu sonuçsuz kalan ya da yeterince yanıtlanmayan üyeler, 30 günlük sürenin dolmasından sonra 15 gün içinde Denetleme Kuruluna başvurma hakkına sahiptir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 25 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından İç Denetim yapılabileceği gibi, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 26 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

YÖNETİM KURULU:

ADI SOYADI

F. Fethi HİNGİNAR

İrem ÖKSÜZ

K. Gökhan BOZKURT

Mustafa G. GÜNBULUT

Tolga ÖZTOPRAK

İMZA

Bize Ulaşın
Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
E-mail : bilgi@tgub.org.tr

Tüm hakları saklıdır © TGÜB